سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من کیم؟

من کیم؟

فعلا بماند کیم چیم از کجایم!تا بعدا بگم فقط باید یه کلمه بگم—>>>

راستییی یادم رفت یکم از تخصصام بگم!

میگیم!

میگند!

 میشنویم!

میشنوند!

ساکتیم!

تو خودمونیم!

همدل میشیم!

باورشون میکنیم!

باورمان دارند!

میگذره!

میگذرند!

دوستم دارند!

دوستشون دارم!